Algemene voorwaarden


Bij uitvoering van trainings-, coachings-, gespreksleider- en adviesopdrachten

algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings-, coachings-, gespreksleider- en adviesopdrachten tussen Mies & Partners en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Mies & Partners acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Mies & Partners zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.
 3. Mies & Partners draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Mies & Partners.
 4. Geeft u s.v.p. bijzondere wensen aangaande deelnemers tijdig aan ons door (dieetwensen, minder validiteit, etc.). Mies & Partners vindt het belangrijk om binnen de mogelijkheden die er zijn, voor iedereen toegankelijk te zijn!

grondslag offertes

 1. Offertes van Mies & Partners zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Mies & Partners zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Nimmer kan Mies & Partners aansprakelijk gehouden worden voor resultaten van door haar verrichte inspanningen.

overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Mies & Partners komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan Mies & Partners.
 2. In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door Mies & Partners, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.
 3. Aanvragen zijn definitief, tenzij nadrukkelijk vermeld staat dat ze optioneel zijn. Wij ontvangen, indien mogelijk, graag een snelle bevestiging schriftelijk/per email van de opdracht. Een snelle bevestiging van de opdracht is van belang in verband met: een definitieve planning van de trainer, adviseur, coach, gespreksleider, trainingsacteur. Bij een definitieve planning zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Bij een optionele planning heeft de trainer, adviseur, coach, gespreksleider,trainingsacteur de vrijheid om te kiezen voor een andere aanvraag/ opdracht, indien u bij overleg (na die nieuwe aanvraag) deze zekerheid niet op korte termijn kunt geven. Vandaar dat we adviseren om een optie zo spoedig mogelijk definitief te maken.

annulering

 1. In geval van annulering, of verzetten naar een andere datum van een overeengekomen opdracht, of een deel van de overeengekomen opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, worden de kosten van die opdracht door Mies & Partners voor 100% in rekening gebracht, indien de annulering/ wijziging plaatsvindt 4 weken, of korter voor de uitvoeringsdatum/ data. Indien de annulering/ wijziging plaatsvindt binnen 6 tot 4 weken voorafgaande aan de uitvoeringsdatum/ data, dan brengt Mies & Partners 50% van de kosten in rekening. Mies & Partners heeft bij annulering en wijziging namelijk ook een betalingsverplichting richting haar trainers, adviseurs, coaches, gespreksleiders, trainingsacteurs, etc. Wij verzoeken u vriendelijk om zorgvuldig om te gaan met annuleringen buiten de annuleringsperiode, wij blokkeren namelijk de agenda van onze mensen voor u ten opzichte van andere opdrachten.
 2. Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
 3. Voor annuleringen bij ‘open inschrijftrainingen’ geldt een bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Deze termijn vervalt, zodra het eerste leercontact heeft plaatsgevonden. Bent u daarna onverhoopt genoodzaakt om uw deelname te annuleren, dan verwelkomen wij graag een vervanger voor u. Geeft u dan tijdig de gegevens van de vervanger schriftelijk aan ons door s.v.p.
 4. Mochten zich voor ‘open inschrijftrainingen’ onverhoopt te weinig deelnemers aanmelden om de training door te laten gaan, dan nemen wij tijdig contact met u op om een passende oplossing aan te bieden, met behoud van de opleidingspunten. Dat kan zijn deelname op een andere datum, of een training 1 op 1. Indien er geen alternatieve oplossing mogelijk is, dan ontvangt u van ons de reeds betaalde som retour.

betalingsvoorwaarden

 1. Wijze en tijdstip van facturering geschiedt in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 2. Eventuele restituties aan de klant worden van onze kant uit binnen 14 dagen betaald.
 3. Indien Mies & Partners voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelt, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Mies & Partners. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Mies & Partners. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 2. Trainers, adviseurs, coaches, gespreksleiders, trainingsacteurs die door Mies & Partners ingezet worden bij een opdrachtgever, kunnen bij nieuwe opdrachten alleen worden ingezet via een aanvraag bij Mies & Partners.

Dank voor uw vertrouwen!

Algemene voorwaarden (PDF)